Redaktorka Naczelna Elle w marynarce Doroty Goldpoint