Regulamin Konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest firma GOLDPOINT Dorota Kasprzak-Sabik, ul. Marokańska 1 S, 03-977 Warszawa, NIP: 5221364370, dalej zwana „Organizatorem” lub „marką Dorota Goldpoint”.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest marka Dorota Goldpoint.
 3. Konkurs trwa od 15.09.2023 do 15.10.2023 do godz. 23:59.
 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu marki Dorota Goldpoint na stronie www.instagram.com nie później niż w dniu 22.10.2023.
 5. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 6. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Instagram (z zastrzeżeniem ust. 21 poniżej).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik Konkursu, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.
 10. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Organizatora oraz promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką Dorota Goldpoint nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.
 11. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
 12. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 5 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
 13. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
 14. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu Instagram.
 15. Instagram, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram lub utrudnionym dostępie do niego z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań serwisu Instagram albo braku dostępu do Internetu itp.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
 19. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Instagram, LLC.
 20. Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu i wynikach będą opublikowane na profilu Organizatora na serwisie instagram.com.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające konto osobiste w serwisie Instagram (założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu), obserwujące profil Organizatora w serwisie Instagram.
 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.

§ 3 Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Instagram;

(b) obserwowanie profilu Organizatora w serwisie Instagram;

(c) zapoznanie się z Regulaminem;

(d) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4.

 1. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs zostanie ogłoszony w formie postów w serwisie społecznościowym Instagram na profilach: @_lklusa, @m.fujawa, @sabinagomulka, @patrycja_urbaaniec, @rutkosia_o (dalej “Post Konkursowy”).
 2. Konkurs trwa w terminie od dnia 15 września 2023 r. od momentu publikacji posta konkursowego do dnia 15 października 2023 r. do godziny 23:59.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe, tj.: zaobserwować następujące konta na Instagram: @dorotagoldpointofficial, @dorotagoldpoint_private, @_lklusa, @m.fujawa, @sabinagomulka, @patrycja_urbaaniec, @rutkosia_o oraz opublikować informację jaki komplet dresowy wybiera, w formie tekstu w komentarzu pod wybranym przez siebie Postem Konkursowym.
 4. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę komentarzy.
 5. Komentarze nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych.
 6. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Instagram.
 7. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w wyniku losowania.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w serwisie Instagram.

§ 5 Nagrody i zwycięzcy

 1. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody (zwane dalej łącznie Nagrodą).
 2. Nagrodę stanowi komplet dresowy marki Dorota Goldpoint. Nagroda zostanie przyznana wybranym w wyniku losowania Uczestnikom, którzy wykonali zadanie konkursowe.
 3. Zdobywca Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji w serwisie instagram.com.
 4. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik – zdobywca Nagrody powinien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość e serwisie instagram.com.
 5. Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Organizator, wyśle do zdobywcy Nagrody wybrany komplet dresowy.
 6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.
 7. Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrodę w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnych i pełnych danych od ich zdobywców.
 8. Zdobywca Nagrody otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną o wartości 10% (dziesięć procent) wartości Nagrody, o której mowa w ust. 2 powyżej, przeznaczonej wyłącznie na uiszczenie przez Organizatora podatku dochodowego. Zdobywcy Nagrody nie przysługuje prawo do żądania wypłaty nagrody pieniężnej.
 9. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, w szczególności jeśli Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Instagram lub działał w sposób naruszający zasady serwisu Instagram lub Regulamin, Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi w/w Uczestnika. Powyższe prawo Organizatora dotyczy również Nagród przyznawanych osobom, o których mowa w ust. 2.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania zwycięzców oraz przekazania im Nagród.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000) zwanej dalej „Ustawą”, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia Konkursu lub rozdania nagród o ile takowe będą przewidziane w Konkursie. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania konkursu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród. Informacje dotyczące Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: GOLDPOINT Dorota Kasprzak-Sabik, ul. Marokańska 1 S, 03-977 Warszawa.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w serwisie Instagram.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
 3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: [email protected]. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostanie również udostępniony w na stronie www.dorotagoldpoint.com. 
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected] z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 9 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Back to Top
Dodano produkt do koszyka